LF-One Coat Lufttørrende 2K

Nr.: 4222 BASE
Farve: 08 Sort 
Fortynder: LF 17

ACRYL TOPCOAT
2-komponentmaling. Tilhørende komponent: Suprobthan P.D. Primer.

Sikkerhed:
Farlig ved indånding, ved berøring med huden og ved indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbe- vares på et godt ventileret sted. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke kommes i kloakafløb. Må kun sprøjtes under forhold med god ventilation. Brug åndedrætsværn. Undgå ind- ånding af dampe og sprøjtetåge. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig - brug egnet åndedrætsværn!