LF-Spær Coat

Nr.: 1037-63
Farve: 03 Oxydrød
Fortynder: LF 17
Hærder: -
Anm.: UN 1263

Alkyd primer til grunding og priming af stålkonstruktioner o. lign.

Sikkerhed:
Farlig ved indånding, ved berøring med huden og ved indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke kommes i kloakafløb. Må kun sprøjtes under forhold med god ventilation. Brug åndedrætsværn. Undgå ind- ånding af dampe og sprøjtetåge. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig - brug egnet åndedrætsværn!

Kontakt / Bestil

send os en forespørgsel eller bare ring 20842131